<

Workshop

Workshop

PROGRAM: losos obecný, perlorodka říční, mihule ukrajinská, bobr evropský, fragmentace říční sítě, hydrologie

Vítáme vás na workshopu k příležitosti Světového dne rybí migrace 2020!

Cílem workshopu je sdílení českých a norských zkušeností v oblasti vodní ekologie.
Celý workshop najdete na této webové stránce. Jednací jazyk je angličtina a čeština. Anglické příspěvky jsou opatřeny českými titulky a naopak.


Naši prezentující budou připraveni zodpovědět Vaše otázky a vést diskusi prostřednictvím chatu v den workshopu v průběhu celého dne, především mezi 10–12 a 16–18 hod. Diskutujte prosím v angličtině.
Pro seznámení se s naší prací zde také nabízíme krátká videa a filmy o naší činnosti. Z důvodu autorských práv České televize jsme je nemohli nechat také opatřit titulky.


Workshop pro Vás připravily česká nezisková organizace Beleco a norské organizace The Norwegian Institute for Nature Research a Sciencemonastery. Všechny příspěvky zde budou k dispozici i nadále a minimálně po dobu realizace našeho společného projektu. Forma a provedení workshopu reflektuje omezení zaviněná současnou epidemiologickou situací. Bohužel onemocněli i někteří z odborníků, kteří zde měli vystupovat – jejich příspěvky doplníme a budeme s nimi dále pracovat.


Workshop je přístupný veřejnosti, a proto prosíme o zachování pravidel slušné komunikace v rámci diskuse.
Workshop je aktivitou v rámci projektu „Sharing the Best Practices in Freshwater Ecosystem Conservation on the World Fish Migration Day“ předloženého do bilaterálního fondu Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z FM Norska 2014–2021, v rámci Výzvy č. NF/BF-1/2019.Welcome to the workshop on the occasion of World Fish Migration Day 2020!

The aim of the workshop is to share Czech and Norwegian experience in the field of aquatic ecology.
You can find the whole workshop on this website. The language of the proceedings is English and Czech. English presentations are provided with Czech subtitles and vice versa.


Our speakers will be ready to answer your questions and lead the discussion via chat on the day of the workshop, primarily between 10–12 and 16–18. Please discuss in English.


To show you something more from our work, we also offer short videos and films about our activities. Unfortunately, we could not have them subtitled due to the copyrights of Czech Television.


The workshop was prepared for you by the Czech non-profit organization Beleco and the Norwegian organizations The Norwegian Institute for Nature Research and Sciencemonastery. All contributions will be available here at least for the duration of the implementation of our project. The form and design of the workshop reflect the limitations caused by the current epidemiological situation. Unfortunately, some of the experts who were supposed to perform here also fell ill – we will supplement their contributions as soon as possible.


The workshop is open to the public, and therefore we ask for the rules of decent communication during the discussion.


The workshop is an activity of the project "Sharing the Best Practices in Freshwater Ecosystem Conservation on the World Fish Migration Day" submitted to the bilateral fund of the Program "Environment, Ecosystems and Climate Change" supported by FM Norway 2014?2021, under Call No. NF / BF-1/2019.